News > A Semiotic Survey of Sassanid Metal Vessels


عنوان: بررسی ظروف فلزی ساسانی از دیدگاه نمادشناسانه

مولف ندا اخوان اقدم

چاپ اول: ۱۳۹۶

قطع رقعی، ۱۶۴ صفحه

قيمت : ۱۴.۵۰۰ تومان

 

 

در این اثر که به بررسی ظروف فلزی دوران ساسانی می‌پردازد، ابتدا تعریفی از نماد و تاریخچه نمادپردازی به دست داده می‌شود و بخش‌هایی از جمله «نمادپردازی و دین» و «نمادپردازی و هنر» در بخش نخست اثر ارائه شده است. در پی آن درباره هنر ساسانی و فلزکاری بحث‌هایی مطرح می‌شود و در ادامه ظروف فلزی بازمانده از دوران ساسانی از دیدگاه نمادشناسی بررسی و تحلیل می‌شود.


Close